Un nou model econòmic allunyat del monocultiu del turisme

Vivim una crisi d’empobriment. Per fer Catalunya rica i plena cal un nou model econòmic, sostenible i amb perspectiva social, centrat en el coneixement i la innovació. Volem un país a l’altura de les nostres ambicions que permeti a les famílies accedir a un habitatge i als joves prosperar sense haver d’emigrar i tenir fills quan vulguin i no quan sigui massa tard.

1. Pla de xoc contra el fracàs escolar.

Cal un pla de xoc contra el fracàs escolar. Cal que els mestres i professors tinguin el paper central dins l’aula, guiant els infants a aprendre a llegir i escriure, comptar, raonar i comunicar-se enriquint la llengua dels alumnes. En aquest sentit, i considerant que el fracàs escolar és tres vegades superior en nois que en noies, cal que els centres treballin amb entitats del tercer sector i que incorporin referents masculins al seu dia a dia per orientar-los.

2. Prou turisme

Aturem la deriva cap al monocultiu turístic. Prou Hard Rocks i altres invents com els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu. Cal deixar d’afavorir els sectors econòmics que viuen de la precarietat salarial, importen mà d’obra barata en les pitjors condicions possibles, malmeten la terra i devaluen el teixint productiu. Cal ser molt més restrictiu en les llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) i endurir les condicions per a la renovació d’aquests permisos. Cal incrementar el rigor a les inspeccions de treball als establiments hotelers i de restauració. Cal un increment substancial de la taxa turística i que la recaptació derivada no pot estigui controlada pels interessos del sector.

3. El coneixement, al centre del model econòmic

Posem la creació de coneixement al centre del desenvolupament econòmic. Fem que el capital humà sigui l’actiu més important de la nostra economia. Cal incentivar l’activitat empresarial que prospera des del coneixement, la innovació i el respecte pel medi ambient. Cal aprofitar el talent local generant els instruments i l’entorn necessaris perquè fructifiqui la innovació i la creació d’empreses.

4. Institucions al servei de l'emprenedoria

Fem la vida mes fàcil als emprenedors. Incentivem la creació d’empreses oferint un marc institucional competitiu, previsible, transparent, simple i segur.

5. Reestructuració de la xarxa de transport

Volem una Catalunya més equilibrada, amb una xarxa de transport mallada i un desenvolupament urbà poli-cèntric. Per això, cal frenar el creixement urbanístic descontrolat a l’àrea de Barcelona i revitalitzar els centres urbans, especialment de les ciutats mitjanes de Catalunya. Alhora, cal una reestructuració integral del sistema ferroviari, optimitzant l’ús de les infraestructures existents i millorant la connectivitat i eficiència del servei de transport públic.

6. Un pla d'habitatge que no expulsi els residents

Necessitem un Pla nacional d’habitatge per incrementar el parc d’habitatge social de lloguer i apostar per la simplificació i endreça normativa i administrativa.

7. Fiscalitat

Cal incrementar de la taxa turística. En el context present d’ocupació espanyola l’Impost de Patrimoni i l’Impost de Successions actuen com una eina de descapitalització de la classe mitjana catalana. En la seva formulació actual a Catalunya l’Impost de Patrimoni, es un impost regressiu. Una reforma que augmenti els mínims exempts i revisi exempcions pot corregir aquesta distorsió i mantenir o augmentar la recaptació. A l’Impost de Successions cal avaluar si el seu pagament obliga a la liquidació de patrimoni i si és així corregir i ajustar mínims exempts i tipus a la baixa.